"Home" në Berlin - lexim dhe takim, LiteraturHaus, 4 shtator 2014